Спостережна Рада УОКС

Склад Спостережної ради УОКС з 28 травня 2021 року:

Рішенням загальних зборів кредитних спілок - членів УОКС від 31 травня 2019 року членами Спостережної Ради УОКС були обрані:

Сидоровський Володимир Михайлович — ЦКС «Анісія»— голова (обрання рішенням Спостережної ради УОКС від 22 грудня 2020 р.),

Гончаренко Костянтин Сергійович — КС «Слобожанська» — секретар (обрання рішенням Спостережної ради УОКС від 22 грудня 2020 р.),

Розлуцька Зоряна Ярославівна — КС «Самопоміч» м.Тернопіль,

Казарінов Володимир Олександрович — КС «Кредит Союз»,

Башкатов Олександр Володимирович — КС «Азовська кредитна компанія»,

Шатирко Галина Григорівна — КС «Станіславська»,

Качкинович Любов Степанівна – КС «Бойківщина»,

Мокрицький Юрій Тарасович – КС «Вигода» (обрання рішенням загальних зборів кредитних спілок - членів УОКС від 29 квітня 2020 р.).

Склад Спостережної ради УОКС від 22 грудня до 27 травня 2021 року:

Рішенням загальних зборів кредитних спілок - членів УОКС від 31 травня 2019 року членами Спостережної Ради УОКС були обрані:

Сидоровський Володимир Михайлович — ЦКС «Анісія»— голова (обрання рішенням Спостережної ради УОКС від 22 грудня 2020 р.),

Тугай Ольга Олександрівна — КС «Київський кредитний альянс» — заступник голови,

Гончаренко Костянтин Сергійович — КС «Слобожанська» — секретар (обрання рішенням Спостережної ради УОКС від 22 грудня 2020 р.),

Розлуцька Зоряна Ярославівна — КС «Самопоміч» м.Тернопіль,

Казарінов Володимир Олександрович — КС «Кредит Союз»,

Башкатов Олександр Володимирович — КС «Азовська кредитна компанія»,

Шатирко Галина Григорівна — КС «Станіславська»,

Качкинович Любов Степанівна – КС «Бойківщина»,

Мокрицький Юрій Тарасович – КС «Вигода» (обрання рішенням загальних зборів кредитних спілок - членів УОКС від 29 квітня 2020 р.).

Склад Спостережної ради УОКС від 29 квітня 2020 року до 21 грудня 2020 року:

Розлуцька Зоряна Ярославівна — КС «Самопоміч» м.Тернопіль,— голова

Тугай Ольга Олександрівна — КС «Київський кредитний альянс» — заступник голови,

Сидоровський Володимир Михайлович — ЦКС «Анісія» — секретар

Гончаренко Костянтин Сергійович — КС «Слобожанська»

Казарінов Володимир Олександрович — КС «Кредит Союз»,

Башкатов Олександр Володимирович — КС «Азовська кредитна компанія»,

Шатирко Галина Григорівна — КС «Станіславська»,

Качкинович Любов Степанівна – КС «Бойківщина»,

Мокрицький Юрій Тарасович – КС «Вигода»

Склад Спостережної ради УОКС від 31 травня 2019 року до 28 квітня 2020 року:

Розлуцька Зоряна Ярославівна — КС «Самопоміч» м.Тернопіль,— голова

Тугай Ольга Олександрівна — КС «Київський кредитний альянс» — заступник голови,

Сидоровський Володимир Михайлович — ЦКС «Анісія» — секретар

Гончаренко Костянтин Сергійович — КС «Слобожанська»

Казарінов Володимир Олександрович — КС «Кредит Союз»,

Башкатов Олександр Володимирович — КС «Азовська кредитна компанія»,

Шатирко Галина Григорівна — КС «Станіславська»,

Качкинович Любов Степанівна – КС «Бойківщина»,

Сюма Марія Йосифівна - КС «Вигода»

Склад Спостережної ради УОКС від 20 травня 2015 до 30 травня 2019 року:

Маковський Петро Ількович - КС «Вигода» — голова

Казарінов Володимир Олександрович — КС «Кредит Союз», — заступник голови,

Сидоровський Володимир Михайлович — ЦКС «Анісія» — секретар

Розлуцька Зоряна Ярославівна — КС «Самопоміч» м.Тернопіль,

Тугай Ольга Олександрівна — КС «Київський кредитний альянс»

Гончаренко Костянтин Сергійович — КС «Слобожанська»

Башкатов Олександр Володимирович — КС «Азовська кредитна компанія»,

Шатирко Галина Григорівна — КС «Станіславська»,

Сметана Ольга Володимирівна - КС "Харківська кредитна спілка",

Довідково.

Згідно статті 15 Закону України "Про кредитні спілки", Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами.

Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної

Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

До компетенції спостережної ради кредитної спілки належить:

затвердження положень про порядок надання послуг, передбачених Законом та статутом кредитної спілки, членам кредитної спілки;

встановлення видів кредитів, що надаються кредитною спілкою;

вирішення питань про прийняття нових членів до кредитної спілки та припинення членства у кредитній спілці;

затвердження у випадках, передбачених статутом кредитної спілки, рішень кредитного комітету про надання кредиту;

визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів;

затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки;

затвердження положення про структурні підрозділи кредитної спілки;

призначення голови та членів правління, а також членів кредитного комітету;

визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників кредитної спілки та залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно-правовими актами Уповноваженого органу та статутом спілки;

прийняття рішення про вступ кредитної спілки до асоціації кредитних спілок та/або об'єднаної кредитної спілки і вихід з таких асоціацій та/або об'єднаної кредитної спілки, якщо ці питання статутом кредитної спілки не віднесені до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки.

Спостережна рада вирішує й інші питання діяльності кредитної спілки, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки.

Спостережна рада кредитної спілки обирається загальними зборами членів кредитної спілки у складі не менш як п'ять осіб.

Члени спостережної ради працюють на громадських засадах та ними не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах з кредитною спілкою. Порядок обрання спостережної ради та строк її повноважень визначаються статутом кредитної спілки.

Організаційною формою роботи спостережної ради є засідання, що скликаються не рідше одного разу на квартал.

Позачергові засідання можуть скликатися за наполяганням половини членів спостережної ради, а також за зверненням правління кредитної спілки. Спостережна рада правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більш як половина її членів.

Рішення спостережної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як половина членів спостережної ради, які беруть участь у засіданні.

Рішення спостережної ради кредитної спілки оформляється протоколом, який підписується головою спостережної ради. Протоколи є обов'язковими для зберігання відповідно до законодавства України. На вимогу членів кредитної спілки їм видаються для ознайомлення протоколи, а також засвідчені головою правління кредитної спілки витяги з протоколів.

Спостережну раду кредитної спілки очолює голова, який обирається в порядку, визначеному статутом кредитної спілки.

Голова спостережної ради організує роботу спостережної ради кредитної спілки, головує на її засіданнях та звітує про роботу спостережної ради на загальних зборах членів кредитної спілки.

Голова спостережної ради кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на спостережну раду завдань.